Smlouva s uživatelem: podmínky použití webových stránek

Správce webových stránek zkouseno.cz, Nikolay Yarovoy na jedné straně a uživatel internetu, který přijal nabídku zveřejněnou v síti internet na internetové adrese http://zkouseno.cz/terms/, uzavřeli tuto Smlouvu ve znění, jak je uvedeno níže.

1. Termíny a definice

1.1. V případě, že v této Smlouvě o uživatelském účtu není výslovně stanoveno jinak, mají dané termíny následující význam:

 • Správce - osoba, která je správcem doménového jména zkouseno.cz.
 • Komentář - dílo vytvořené nebo vytvářené Uživatelem speciálně pro použití společně s Recenzemi a které je předmětem autorských práv.
 • Uživatelský účet - soubor zabezpečených stránek Webu, vytvořených na základě registrace Uživatele, jejichž pomocí může Uživatel měnit a doplňovat svá data, přijímat a upravovat další informace, které jsou stanovené funkčními specifičnostmi Webových stránek.
 • Recenze - dílo vytvořené nebo vytvářené Uživatelem těchto Webových stránek a které je předmětem autorských práv.
 • Uživatel - osoba, která uzavřela Smlouvu se Správcem způsobem přijetí nabídky, která je zveřejněna v síti internet na internetové adrese http://zkouseno.cz/terms/
 • Webové stránky - soubor informací, textu, grafických elementů, designu, obrázků, fotografií, videí a jiných výsledků intelektuální činnosti, umístěných na internetové adrese http://zkouseno.cz, nebo na jiných internetových adresách, ale v rámci doménové zóny zkouseno.cz. 
 • Smlouva - tato Uživatelská smlouva.
 • Strany - Správce a Uživatel.
 • Zobrazení - návštěva Webových stránek s Recenzí.
 • Aktivní evidenční záznam - evidenční záznam Uživatele, který zveřejňuje na Webových stránkách alespoň 1 Recenzi za posledních 365 dní.
 • Partnerský program - program, jehož cílem je přilákat uživatele a zvýšit návštěvnost Webových stránek. V rámci Partnerského programu vytváří  Uživatel Recenze v souladu s požadavky Správce a Správce platí Uživateli provizi.

1.2. Všechny ostatní termíny a definice uvedené v textu Smlouvy musí být stranami vykládány v souladu s právními předpisy České republiky a zavedenými obvyklými pravidly při výkladu příslušných pojmů v síti internet.

1.3. Názvy hlaviček (článků) Smlouvy jsou určeny výhradně pro pohodlné používání textu Smlouvy a nemají žádný právní význam.

2. Způsob uzavření Smlouvy

2.1. Znění této Smlouvy je stále umístěno na internetové adrese http://zkouseno.cz/terms/, obsahuje všechny podstatné podmínky a slouží, jako veřejná nabídka v souladu s právními předpisy České republiky.

2.2. Za řádné přijetí této Smlouvy se považuje konzistentní provádění následujících úkonů Uživatelem:

2.2.1. Seznámení se s podmínkami Smlouvy;

2.2.2. Uvedení pravdivých a aktuálních informací jako registračních údajů (uživatelské jméno, e-mailovou adresu, heslo s jeho opětovným potvrzením) v registračním formuláři;

2.2.3. Zaškrtnutí symbolu ve speciálním k tomu určeném poli v registračním formuláři s názvem „Souhlasím s  podmínkami použití“;

2.2.4. Kliknutí na tlačítko „Zaregistrovat se“ ve vyplněném registračním formuláři;

2.3. Od okamžiku provedení úkonů uvedených v odstavci 2.2. Smlouvy se nabídka považuje za přijatou a Smlouva za uzavřenou dle níže uvedených podmínek.

3. Předmět Smlouvy

3.1. Správce umožňuje Uživateli přístup k Webovým stránkám, vytvářet a publikovat Recenze, získávat aktuální informace o nových komentářích k vybraným Recenzím Uživatelem a Uživatel dává Správci výhradní právo na vytvořené Recenze a Komentáře.

3.2. Správce poskytuje Uživateli možnost zapojit se do Partnerského programu, jehož cílem je přilákat další uživatele a zvýšit návštěvnost Webových stránek. V rámci Partnerského programu vytvoří Uživatel Recenzi v souladu s požadavky Správce uvedenými v článku 5 této Smlouvy a Správce zaplatí Uživateli odměnu v souladu s článkem 7 této Smlouvy.

4. Způsob použití Webových stránek

4.1. Do okamžiku registrace poskytne Správce jakékoliv osobě, včetně osoby, která se v budoucnu po provedení úkonů uvedených v této Smlouvě stává Uživatelem, přístup k Webovým stránkám, informaci na Webových stránkách včetně Recenzí a Komentářů, bez možnosti zanechávat Komentáře a využívat další funkce Webových stránek a Osobního účtu, které jsou k dispozici pouze pro registrované Uživatele.

4.2. Po registraci má Uživatel právo přístupu k Uživatelskému účtu na základě registračních údajů - uživatelského jména a hesla.

4.3. Použitím přístupných funkcí v Uživatelském účtu jsou Uživateli dány možnosti:

4.3.1. Měnit registrační údaje (e-mail a heslo), nahrávat obrázky, s přihlédnutím k ustanovení odstavce 10.3.6. této Smlouvy, upravovat a spravovat údaje o Uživateli v Uživatelském účtu jiným způsobem, který je stanoven uživatelským rozhraním Uživatelského účtu;

4.3.2. Posílat zprávy ostatním uživatelům Webových stránek;

4.3.3. Přihlášovat se k odběru Recenzí, dostávat informace a upozornění na e-mailovou adresu Uživatele, uvedenou při registraci, o nových Komentářích atd;

4.3.4. Publikovat Recenze a Komentáře;

4.4. Uživatel má za povinnost zajistit před třetími osobami uchování hesla v tajnosti. V případě ztráty nebo ohrožení hesla a také v případě získání přístupu k Uživatelskému účtu třetími osobami je Uživatel povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Správce prostřednictvím e-mailu info@zkouseno.cz. Až do okamžiku přijetí tohoto sdělení se budou všechny úkony provedené z Osobního účtu Uživatele považovat za provedené Uživatelem samým.

4.5. Uživatel je povinen používat Webový stránky a Uživatelský účet poctivě, bez porušení právních předpisů České republiky, práv a svobod třetích osob, morálky a etiky, bez použití přístrojů nebo technických prostředků, které mohou provádět změny ve fungování Webových stránek a v Uživatelském účtu a které nejsou vyvolány obvyklým  užíváním. Uživatel se především zavazuje, že neumístí na Webové stránky informace, které porušují právní předpisy České republiky, práva a zájmy třetích osob. Uživatel je osobně zodpovědný za jakékoliv nezákonné jednání, které může provést s použitím Webových stránek.

5. Požadavky k Recenzím

5.1. Recenze musí být věnována konkrétnímu Výrobku, který byl v době přípravy Recenze již uvedený na trh a je k dispozici běžnému spotřebiteli. Uživatel musí použít celý název zboží, včetně uvedení druhu zboží, značky a názvu zboží. Pro přijetí do publikace, nesmí být objem publikovaného textu uvedeného v Recenzi menší, než 1000 znaků bez mezer.

5.2. Nemůže být vložena Recenze popisující:

5.2.1. Unikátní Výrobky, včetně vyrobených svépomocí a vyrobených na zakázku;

5.2.2. Vzácné Výrobky, včetně starožitného zboží;

5.2.3. Výrobky vyhotovené s porušením právních předpisů, včetně padělaných Výrobků;

5.2.4. Výrobky erotického charakteru;

5.2.5. Výrobky vztahující se k hazardním hrám;

5.2.6. Výrobky, které jsou podobné nebo analogické svým zaměřením Webovým stránkám;

5.2.7. Výrobky a/nebo webové stránky, které porušují právní předpisy o autorských právech;

5.2.8. Výrobky určené k oklamání Uživatelů, inzerentů a dalších osob (placené webové stránky průzkumu, kliknutí, vytvoření like, přeposílání, surfing, atd.);

5.2.9. Činnosti, nebo způsoby činností, nepřímo související s Výrobkem, včetně receptů;

5.2.10. Konkrétní fyzické osoby s uvedením jejich jména a dalších osobních údajů, bez ohledu na jejich vazby s Výrobky.

5.2.11. Osobní stránky a kanály Youtube.

5.3. Recenze by měla být:

5.3.1. Kreativní, to znamená, že Uživatel musí vytvořit Recenzi svojí osobní tvůrčí prací, bez účasti ve vytvoření Recenzí třetích osob;

5.3.2. Faktologická, to znamená, že Uživatel musí vytvořit Recenzi pouze na základě osobních zkušeností o používání Výrobku;

5.3.3. Pravdivá, to znamená neobsahující žádné nepravdivé informace o Výrobku;

5.3.4. Hodnotící, to znamená, že Recenze by měla zahrnovat názor Uživatele o vlastnostech Výrobku, přičemž Recenze nesmí obsahovat informace diskreditující čest, důstojnost a pověst třetích osob (včetně právnických osob), neměla by porušovat právní předpisy České republiky, morální a etiké hodnoty.

5.3.5. Unikátní, to znamená, že Uživatel nemá právo umístit na Webových stránkách opakovanou nebo již dříve někde zveřejněnou Recenzi;

5.3.6. Informativní, to znamená, že Uživatel musí v Recenzi popsat hlavní spotřebitelské vlastnosti Výrobku.

5.4. Fotografické obrázky jako součást Recenze musí být vyhotoveny ve formátech jpg, jpeg, png, s maximální velikostí souboru ke stažení 1 Mb. Fotografie v Recenzi musí být unikátní, kvalitní, jasné a musí se týkat tématu Recenze. Je zakázáno používat obrázky z internetu. Zkreslení výsledků používání výrobku v grafických editorech není dovoleno. Koláže z obrázků se povolují, pouze pokud obsahují alespoň jednu unikátní fotografii, která je vytvořena autorem fotografie. Autor koláže nese odpovědnost za použití cizích fotografií ve svých kolážích. Do koláže je povoleno přidat pouze fotografie publikované pod licencemi, umožňujícími jejich bezplatné použití ke komerčním účelům.

5.5. Je zakázáno umisťovat Recenze za odměnu, nebo dary od třetích osob, jakož i v rámci nabídek, nebo akcí, prováděných třetími osobami.

6. Práva na Recenze a Komentáře

6.1. Uživatel dobrovolně vytváří a zveřejňuje Recenze a/nebo Komentáře na Webových stránkách.

6.2. Recenze a Komentáře nesmí porušovat práva, svobodu a zájmy třetích osob, nesmí obsahovat vědomě uvedené nepravdivé údaje a informace, které mají za následek diskreditaci cti, důstojnosti a pověsti třetích osob (včetně právnických osob) a nesmí porušovat právní předpisy České republiky, normy morálky a etiky.

6.3. Od okamžiku zveřejnění Recenze a/nebo Komentáře na Webových stránkách, dává Uživatel Správci výlučné právo v plném rozsahu na každou Recenzi a/nebo Komentář, vytvořený a zveřejněný Uživatelem na Webových stránkách. Uživatel má právo umístit Recenzi na svém blogu / jiných zdrojích, nejdříve za dva týdny po zveřejnění Recenze na Webových stránkách.

6.4. Vzhledem k tomu, že Recenze a Komentáře jsou nedílnou součástí Webových stránek, tak nemohou být odstraněny a staženy Uživatelem. Ale v případě, že Recenze a/nebo Komentář neodpovídá požadavkům uvedeným v článku 5 této Smlouvy, má Správce právo takovou Recenzi a/nebo Komentář odstranit sám.

6.5. Uživatel dává svolení Správci:

6.5.1. Rozmístit Recenzi na Webových stránkách společně s jinými Recenzemi věnovanými stejnému Výrobku;

6.5.2. Použít Recenzi spolu s Komentáři bez ohledu na uměleckou hodnotu těchto Komentářů.

7. Odměna Uživatele, který se účastní v Partnerském programu a způsob vyrovnání

7.1. Odměna Uživatele, který se účastní v Partnerském programu, je stanovena na základě počtu Zobrazení jeho Recenze a činí 200 Kč za každých 10 000 (dese tisíc) Zobrazení.

7.2. Odměna se připisuje po celou dobu umístění Recenze na Webových stránkách za předpokladu, že evidenční záznam Uživatele je aktivní. Odměna se nepřipisuje, pokud evidenční záznam Uživatele přestal být aktivní.

7.3. Správce vede evidenci o výši odměn pro Uživatele, přičemž informace o výši odměny je k dispozici Uživateli na Uživatelském účtu. Správce aktualizuje informace o výši odměn Uživatele na Aktivním evidenčním záznamu jedenkrát za den. Pokud Uživatel, jehož evidenční záznam nebyl aktivní, vydá novou Recenzi, tak se jeho evidenční záznam opět aktivuje. Zároveň se pro výplatu odměny nezapočítávají Zobrazení dříve zveřejněné Recenze během období, kdy nebyl evidenční záznam Uživatele aktivní.

7.4. Pokud dosáhne výše odměny Uživatele částky 50 korun, uhradí Správce vypočtenou částku v souladu s ustanovením článku 8 Smlouvy na bankovní účet uvedený Uživatelem. Správce zasílá odměnu automaticky každé pondělí.

7.5. Uživatel sám zodpovídá za správnost údajů o bankovním účtu, které uvedl v Uživatelském účtu. Převod odměny, který byl proveden na základě údajů uvedených Uživatelem v jeho Uživatelském účtu, se počítá za řádné splnění povinnosti Správce na provedení úhrady.

7.6. Uživatel je zodpovědný za podání daňového přiznání a zaplacení daně, pokud je to vyžadováno právními předpisy země jeho trvalého bydliště.

7.7. Odměna se nevyplácí za zveřejněnou Recenzi, u které Správce naznal, že nesplňuje požadavky specifikované v článku 5. Kromě toho může Správce toto rozhodnutí učinit na základě negativních hodnocení a Komentářů ostatních Uživatelů.

8. Počítání Zobrazení v Partnerském programu

8.1. Počítání Zobrazení je prováděno v automatickém režimu za použití programových prostředků Webových stránek, současně Uživatel souhlasí s korektností a hodnověrností takového způsobu počítání.

8.2. Počítání Zobrazení se zastaví v případě, pokud evidenční záznam Uživatele přestane být aktivní a obnovuje se po opětovné Aktivaci.

8.3. Při počítání Zobrazení se nezapočítává:

8.3.1. Zobrazení Uživatelem, který zveřejnil Recenzi;

8.3.2. Opakované zobrazení Uživateli;

8.3.3. Zobrazení vyplývající z jednání Uživatele, uvedeného v odstavci 8.4. Smlouvy;

8.4. Uživateli je zakázáno:

8.4.1. Zvyšovat počet Zobrazení prostřednictvím zobrazení své Recenze z jiného počítače;

8.4.2. Zvyšovat počet Zobrazení s pomocí Spamu a systému placených návštěv;

8.4.3. Zvyšovat počet Zobrazení za pomoci jakýchkoliv technických prostředků;

8.4.4. Používat v Recenzi partnerské odkazy a kódy, je povoleno používat pouze přímé odkazy;

8.4.5. Obracet se na kohokoliv s požadavkem aby zobrazoval jakékoliv Recenze Uživatele, včetně pomoci Komentářů;

8.4.6. Umisťovat odkazy na Recenzi s porušením odstavce 8.5 Smlouvy.

8.5. Uživateli je povoleno umisťovat odkazy na svoji Recenzi:

8.5.1. Ve zprávách adresovaným svým přátelům a známým;

8.5.2. V blogu Uživatele na jeho stránkách v sociálních sítích;

8.5.3. V diskusních fórech, včetně podpisu Uživatele, jestliže téma Recenze odpovídá diskutovanému tématu na fóru.

9. Údaje o Uživateli

9.1. Uživatel dává Správci svůj souhlas na zpracování následujících typů uživatelských dat:

9.1.1. e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo, adresa, bankovní účet.

9.2. Zpracováním uživatelských dat se rozumí zápis, systematizace, shromažďování, uchovávání, upřesnění (aktualizace, změna), vyjmutí, používání, přenos (šíření, poskytování, přístup), odosobnění, blokování, vymazání a zničení uživatelských dat.

9.3. Zpracování uživatelských dat se provádí za účelem splnění smluvních závazků Stranami v rámci Smlouvy, registrace Uživatele na Webových stránkách, poskytnutí Uživateli technické podpory, uzavření dalších smluv a dohod, odesílání zpráv informačního a jiného charakteru na e-mailovou adresu Uživatele.

9.4. Uživatel souhlasí, aby mu Správce zasílal oznámení na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci na Webových stránkách.

10. Duševní vlastnictví a omezení při používání Webových stránek

10.1. Webové stránky obsahují výsledky duševního vlastnictví, které patří Správci, jeho dceřiným společnostem a dalším spojeným osobám, sponzorům, partnerům, zástupcům a všem ostatním osobám jednajícím jménem Správce a také jiným třetím osobám.

10.2. Používáním těchto Webových stránek bere Uživatel na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý obsah a struktura obsahu Webových stránek jsou předmětem ochrany autorských práv, právem duševního vlastnictví a že tato práva jsou platná a chráněna ve všech formách, na všech nosičích a ve vztahu ke všem technologiím, které existují v současné době a také k rozpracovaným, nebo vytvořeným později. Žádná práva k jakémukoliv obsahu těchto Webových stránek nepřecházejí na Uživatele v důsledku používání Webových stránek a uzavření Smlouvy.

10.3. Pro vyloučení pochybností se Uživateli zakazuje:

10.3.1. kopírovat a/nebo šířit jakékoliv objekty týkající se práv duševního vlastnictví zveřejněné na Webových stránkách, vyjma případů, kdy k tomu dal písemné povolení Správce Webových stránek;

10.3.2. použít informaci získanou na Webových stránkách pro komerční použití, obdržení zisku, nebo pro použití, které je v rozporu s právními předpisy;

10.3.3. kopírovat nebo jinak používat programovou část Webových stránek a také její design;

10.3.4. rozmisťovat na Webových stránkách osobní údaje třetích osob bez jejich souhlasu, včetně domácích adres, telefonních čísel, údajů v pasech, e-mailových adres;

10.3.5. měnit jakýmkoliv způsobem programovou část Webových stránek, provádět úkony, jejichž cílem je změnit fungování a práceschopnost Webových stránek;

10.3.6. používat slova, která uráží a porušují práva a svobodu třetích osob a skupin, jako uživatelské jméno, nebo v jiné registrační informaci, a také stahovat jako avatar zobrazení, která porušují právní předpisy České republiky a normy mravních zásad.

11. Zvláštní podmínky

11.1. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky na internetu (webové stránky třetích osob). Tyto třetí osoby a obsah jejich webových stránek se Správcem nekontrolují, jestli tyto odpovídají tématům a jiným požadavkům (pravdivost, úplnost, zákonnost, atd.). Správce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace a materiály na webových stránkách třetích osob, ke kterým dostane Uživatel přístup s pomocí Webových stránek, včetně jakýchkoliv názorů nebo prohlášení vyjádřených na webových stránkách třetích osob, reklam, atd., stejně jako za dostupnost těchto webových stránek, nebo za jejich obsah a důsledky jejich použití Uživatelem.

11.2. Správce nezaručuje, že Webové stránky odpovídají požadavkům Uživatele a že přístup k nim bude nepřetržitý, rychlý, spolehlivý či bezchybný.

Programové a přístrojové chyby, jak na straně Správce, tak i na straně Uživatele, vedoucí k nemožnosti získat přístup Uživatele k Webovým stránkám a/nebo k Uživatelskému účtu, jsou považovány za vyšší moc, a tudíž jsou důvodem pro osvobození od odpovědnosti za nesplnění povinnosti Správcem podle Smlouvy.

11.3. Správce může postoupit práva a převádět dluhy ze všech závazků vyplývajících ze Smlouvy a jiných smluv a dohod uzavřených Stranami v souvislosti se Smlouvou a/nebo na základě Smlouvy. Uživatel tímto dává svůj souhlas na postoupení práv a postoupení dluhů jakýmkoliv třetím osobám. O uskutečněném postoupení práv a/nebo postoupení dluhu, informuje Správce Uživatele prostřednictvím umístění relevantní informace na Webových stránkách.

12. Odpovědnost

12.1. Uživatel je povinen do sedmi (7) kalendářních dnů odpovědět na dotaz výrobce, nebo distributora Výrobku, vycházející z Recenze, přesně specifikovat číslo objednávky, datum a adresu, na kterou Uživatel výrobek obdržel. Dotaz výrobce, nebo distributora a odpověď Uživatele mohou být odeslány s pomocí Komentáře, nebo zprávy na Uživatelském účtu.

V případě, že Uživatel odmítne poskytnout identifikační údaje zástupci společnosti, je Uživatel povinen tyto údaje předložit na vyžádání přímo na Správu Webových stránek. Správa Webových stránek se zavazuje, že nebude informaci obdrženou Uživatelem zveřejňovat, nebo předávat třetím osobám s výjimkou případů stanovených právními předpisy České republiky.

12.2. Správce má právo odstranit Recenzi v případě:

12.2.1. Porušení alespoň jednoho z požadavků k Recenzi uvedených v článku 5 této smlouvy;

12.2.2. Porušení odstavce 10.3. Smlouvy Uživatelem;

12.2.3. V případě, že je Recenze zveřejněna v rozporu s pravidly sestavení katalogu Výrobků na Webových stránkách;

12.2.4. V případě, že Recenze obsahuje urážky a výhrůžky na jakoukoliv adresu, nebo podněcuje k násilí.

12.3. Správce má právo zablokovat účet Uživatele, jestliže:

12.3.1. Uživatel vytvořil více účtů;

12.3.2. Uživatel napsal na jakoukoliv adresu Recenzi, nebo Komentář, obsahující urážky a výhrůžky nebo podněcuje k násilí.

12.3.3. Uživatel uveřejňuje cizí (zkopírované z jiných zdrojů) Recenze.

13. Způsob řešení sporů

13.1. Veškeré spory, výhrady a nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním, zrušením nebo uznáním neplatnosti Smlouvy se budou obě Strany snažit vyřešit vzájemným jednáním. Strana, u které vznikly výhrady a/nebo nároky, informuje písemně druhou Stranu s uvedením případných výhrad a/nebo nároků.

13.2. V případě, že Strana,  která informovala druhou Stranu, neobdrží odpověď ve lhůtě 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne odeslání příslušné zprávy, nebo pokud se Strany nedohodnou na základě vzniklých výhrad a/nebo nároků, bude spor řešen příslušným soudem v místě sídla Správce.

14. Změna ustanovení této Smlouvy

14.1. Správce má právo jednostranně měnit znění ustanovení Smlouvy, přičemž tyto změny vstupují v platnost po uplynutí tří (3) dnů od okamžiku zveřejnění nové verze Smlouvy.

14.2. Při každém následujícím navštívení Webových stránek do začátku používání Webových stránek a Uživatelského účtu se Uživatel zavazuje seznámit se s novou verzí Smlouvy. Pokračování v používání Webových stránek a Uživatelského účtu bude znamenat souhlas Uživatele s podmínkami nové verze Smlouvy.

14.3. V případě, že Uživatel nesouhlasí se zněním nové Smlouvy, přestane používat Webové stránky. Přitom v případě, že výše partnerské odměny dosáhne částky nejméně 50 korun, má Uživatel právo obrátit se na Správce za účelem převedení prostředků, které zbyly na účtu Uživatele.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní plynoucí se řídí právními předpisy České republiky, kolizní normy zvoleného právního řádu se neaplikují. Veškeré vzniklé spory budou řešeny v souladu s právními předpisy České republiky.

15.2. Pokud jakékoliv ustanovení Smlouvy bude uznáno soudem za neplatné, nebo za nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení Smlouvy.

15.3. Nečinnost ze strany Správce v případě porušení ustanovení Smlouvy jakýmkoliv Uživatelem, nemá vliv na právo Správce činit pozdější příslušná opatření, zaměřená na ochranu jeho zájmů a ochranu práv duševního vlastnictví na chráněné materiály Webových stránek podle právních předpisů.

15.4. Uživatel potvrzuje, že se seznámil se všemi ustanoveními Smlouvy, rozumí jim a jako takové je přijímá.


Poslední redakce 25.5.2017.